Metodické materiály a návody pro učitele

Z navržených témat vyberte oblast, která vás zajímá. Můžete zvolit i cílovou skupinu, hledat i podle názvu nebo klíčového slova. Vaření pro žáky základní školy - 2. stupeň
Program je příkladem, jak vést hodiny vaření atraktivně a inovativně tak, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci, aby docházelo k rozvoji klíčových kompetencí a současně aby připravované pokrmy byly v souladu se zásadami zdravé výživy, s důrazem na vaření ze základních přirozených potravin. V rámci programu žáci pracují samostatně v několika skupinách, jež mají různou náplň činnosti, a plní zadané úkoly dle pracovních listů. Na závěr každého bloku proběhne společná degustace připravených pokrmů a prezentace výsledků práce ostatních skupin.
Jak si vybíráme jídlo?
V tomto metodickém balíčku uvádíme aktivity, které žákům přiblíží, jak se správně rozhodovat v oblasti výběru potravin a kdo a jak je může ovlivňovat. Aktivity mohou provádět samostatné třídy nebo celá škola v rámci speciální tematické akce. 
Odkud pochází jídlo
V rámci tohoto tématu dostanou žáci příležitost zamyslet se nad tím, jaké přírodní a lidské činnosti se odehrají předtím, než se jídlo dostane na stůl. Současně žáci pochopí, že tyto procesy se týkají lidí po celém světě a že nakupování potravin, které musely být přepravovány na velkou vzdálenost, přináší určité důsledky. Zjistí také, že jako spotřebitelé mohou ovlivnit druh potravin, které nakupují, a že řadu potravin mohou nakoupit ve svém regionu nebo si je sami vypěstovat.
Jídlo a já
Vzdělávací program pro žáky 6. - 7. ročníku ZŠ v délce 16 hodin. V rámci programu žáci získají základní přehled o problematice výživy: hlavní pojmy, složení jednotlivých druhů potravin, rozdíl mezi přirozenými a průmyslově upravenými potravinami, význam výživy pro zdraví, souvislost výživy a civilizačních onemocnění, základní výživová doporučení, poruchy příjmu potravy. Součástí programu je řada praktických cvičení, exkurze na farmu a společná příprava několikachodového menu ve školní kuchyňce.
Duha na talíři
Vzdělávací program pro žáky 1. - 2. ročníku ZŠ v délce 16 hodin. Hlavní myšlenkou programu je využití výtvarného potenciálu ovoce a zeleniny, jejich barevné a tvarové pestrosti a propojení tématu jídlo a vaření s řadou tvořivých aktivit a her. Obsahem programu je seznámení s vybranými druhy ovoce a zeleniny v barvách duhy, příprava jednoduchých svačinek a slavnostní stolování.
Zdravé vaření s žáky základních škol
V rámci programu Skutečně zdravá škola vyzýváme školy k tomu, aby zapojovaly žáky do aktivit, které je nadchnou pro vaření a vzdělají je o tom, jak při výběru pokrmů vybírat ty zdravé. Kromě hodin vaření v rámci školního vzdělávacího programu vyzkoušejte také kroužek vaření jako mimoškolní činnost. Níže najdete spousty materiálů, které můžete využít v hodinách vaření. 
Zdravé vaření s dětmi pro mateřské školy
V rámci programu Skutečně zdravá škola vyzýváme školy k tomu, aby zapojovaly děti do aktivit, které je nadchnou pro vaření a vzdělají je o tom, jak při výběru pokrmů vybírat ty zdravé. V tomto výběru najdete spousty materiálů, které můžete využít v hodinách vaření s dětmi v mateřských školách.
Svačinky
Vzdělávací program pro 3. až 5. ročník ZŠ. 16 hodin v 7 blocích. Svačinky ze všech úhlů pohledu. Didaktické hry, obrázkový pracovní sešit, lapbook, příprava zdravých svačinek včetně nápojů, pokusy, hraní scének, ankety. Program využívá tématu každodenních svačin k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů v oblasti zdraví prospěšné výživy a k podpoře upřednostňování přirozených potravin oproti potravinám průmyslově zpracovaným. Program je vhodný pro zařazení do výuky prvouky, téma „zdravý životní styl“.
Jedeme na farmu!
Konec školního roku nebo podzimní měsíce jsou ideální pro exkurzi na farmu ve vašem okolí. Vezměte žáky a najděte si svého farmáře. Ukažte dětem, jak to vypadá na statku, dejte jim ochutnat na slunci uzrálé dobroty. Odvděčí se vám velkým zápalem a ani nepoznají, že se učí. Níže najdete kompletní návody a tipy pro uspořádání exkurze na farmu ve vašem okolí.
Vytvářejte zdravé recepty díky aplikaci ZOF
Podpora učitelů předmětu příprava pokrmů prostřednictvím online aplikace ZOF. Aplikace ZOF slouží k tomu, aby uživatel mohl: vytvářet recepty, vést evidenci svého stravování (zapisováním toho, co jí), plánovat svůj jídelníček, v případě pořízení ZOF kuchařky získat funkci generátoru jídelníčků - tzn. aplikace na základě zadaných vstupních parametrů sama vytvoří jídelníček na míru.
Škola v přírodě na farmě - ukázkový vzdělávací program
Plánování, příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacího pobytu pro žáky základních škol na ekologické farmě. Cílem pobytu na ekofarmě je žáky seznámit s tím, že jídlo, které denně konzumujeme, nepochází ze supermarketu, ale suroviny na něj vyrostly na farmě díky péči zemědělce a přírodním zdrojům. Návštěva farmy žákům pomůže pochopit vztah, který existuje mezi zdravou půdou, zdravými rostlinami, zdravými zvířaty a zdravými lidmi. Praktické aktivity prováděné na farmě žákům dají lepší představu o procesu, z jakých produktů jídlo vzniká, jak se zpracovává a jak putuje z farmy až na jejich talíř.
Zdravá výživa
Tato publikace vás provede nejnovějšími poznatky v oblasti zdravé výživy a výživovými doporučeními, postavenými na základě skupin potravin. Metodický materiál je rozdělen na 10 kapitol. Představí postupně všechny skupiny potravin i tekutiny, jejich základní přínos pro zdraví a výživu člověka, především žáků a dospívajících. Naznačí, jak téma zdravé výživy využívat ve školním vyučováním, ale také v praktickém životě, především na příkladu Zdravého talíře.
V jakém smyslu
Metodický materiál V jakém smyslu obsahuje rozmanité tipy na aktivity a workshopy se žáky prvního i druhého stupně ZŠ. Žáci jsou vedeni k tomu, aby prostřednictvím smyslů poznávali a učili se. Dochází tak k hloubkovému učení hravou formou, během které žáci získají mnohé znalosti, ale také se zaměří na sebe samu, konzultují své pocity a poznatky s ostatními a získávají tím cenné komunikativní i sociální a personální kompetence.
Školní zelinářské zahrady - jak na to
Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo. Vzdělávání a práce na školních zahradách přináší výhody všem: lepší zdraví a celkovou pohodu dětí a žáků, více pozornosti ve třídě, lepší prospěch a silnější vazby na místní komunitu a prostředí. To jsou jen některé z výhod, jak zahradnictví může pomoci celé vaší škole růst. Přinášíme vám kompletní návody pro plánování, realizaci a využívání školní užitkové – zelinářské zahrady.
Chov slepic na školních zahradách
V posledních několika letech se chov slepic těší obnově a mnoho škol se této zábavě s vajíčky věnuje. Péče o slepice může dětem pomoci navázat spojení se světem přírody a se zvířaty. Práce spojené s péčí o slepice mohou být také spojeny s celou řadou výukových jednotek. Navíc to spojuje žáky s hodnotami o tom, odkud pochází jejich jídlo, a umožňuje jim, aby si pak sami vybírali kvalitní potraviny. Tento praktický průvodce vám pomůže se rozhodnout, zda chcete slepice ve škole chovat.
Karetní hra "Voda a sucho"
Hru s kartami na téma „voda a sucho“ jsme vytvořili pro učitele základních škol jako nástroj vzdělávání žáků o příčinách, důsledcích a možných řešení problematiky sucha v krajině a lese, v zemědělské krajině, ve městě a v domácnosti. Hra s kartami je vhodný metodický materiál do formálního i neformálního vzdělávání. 
Natočte farmu - návod pro žáky jak vytvořit film z návštěvy farmy
S pokračujícím vývojem stále levnějších a dostupnějších forem technologií roste schopnost používat film jako médium pro vzdělávání. S příchodem tabletových počítačů a chytrých telefonů již není nutné vlastnit konvenční videokameru, abyste se mohli ponořit do zábavného a vzdělávacího světa filmové tvorby. Úkolem žáků je vytvořit film o své návštěvě na farmě. Pomůže jim to nejen prozkoumat téma jídla a zemědělství novým způsobem, ale také se seznámí s novými technologiemi, rozvinou digitální kompetence a klíčové dovednosti, jako je týmová práce a komunikace. Příručka obsahuje všechny informace, které bude pedagog a žáci potřebovat, abyste mohli vstoupit do zábavného světa filmové tvorby. Příručka je rozvržena do tří částí. Každá část zahrnuje řadu aktivit pro žáky.
Chov zvířat ve školách
Zookoutky mohou zatraktivnit činnost i prostředí školy – rozšiřují nabídku aktivit a díky zajímavým akcím umožňují propojení života školy s veřejností. Je však třeba znát i úskalí spojená s chovem zvířat. Důležitá je nejen estetika, ale i etika chovů, bezpečnost a hygiena, volba vhodného prostředí i režimu, a v neposlední řadě znalost legislativy zabývající se ochranou zvířat. Svůj význam mají i kontakty na zkušené chovatele.
Akce zaměřené na zapojení rodičů a veřejnosti do pěstitelských a kulinářských aktivit
Zapojení komunity přináší spoustu výhod. Rodiče, sousedé, místní podniky nebo místní samospráva mohou být zdrojem informací, poradenství, praktické pomoci nebo finanční podpory. Tento návod vám přináší tipy a doporučení, jak zapojit veřejnost do aktivit ve škole.
Rok v zahradě - kalendář aktivit na školní zahradě dle sezóny
Kalendář Rok v zahradě - kalendář aktivit na školní zahradě dle sezóny je praktický návod, který učitelům pomůže rozvrhnout jednotlivé aktivity, na nic nezapomenout a radovat se z malých i velkých pěstitelských úspěchů na školní zahradě. Je rozdělen do jednotlivých ročních období, od zimy, kdy plánujeme a přemýšlíme o vhodných plodinách, přes jaro, léto až po podzim, který ukončuje pěstitelskou sezónu.
Vliv zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí
Zemědělská produkce potravin má zásadní vliv na vzhled krajiny, stav životního prostředí člověka i přírody. Zemědělství se řadí k největším znečišťovatelům povrchových i podzemních vod. Text seznamuje učitele s vlivem zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí, v tomto případě je podrobněji rozebrán jeho vliv na čistotu vod. V textu jsou zmíněny hlavní příčiny ohrožení vod a možnosti řešení, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky. Metodické listy mají za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.
Zemědělství a klimatické změny
Produkce, výroba, transport, obchodování a konzumace potravin má zásadní vliv na klimatické změny. Oblast zemědělství, potravinářství a související obory, patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Text seznamuje učitele se základními podmínkami, které ovlivňují zemědělství, mezi něž patří i klima. Rovněž se soustředí na podmínky typické pro Českou republiku a uvádí hlavní projevy či náznaky změny klimatu, ke kterým v poslední době dochází. Dále naznačuje hlavní důsledky a rizika i nové příležitosti, které tyto změny přinášejí pro zemědělskou produkci.  Jsou zde zmíněny také možnosti adaptačních opatření v zemědělství, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.
Plýtvání potravinami - osvěta a návody na jeho snižování
Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 procent připraveného jídla. To znamená, že až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Jak řešit plýtvání potravinami? Připravili jsme pro vás řadu metodických materiálů, které můžete využít k představení tématu plýtvání jídlem vašim žákům a studentům.  Můžete také vaši školu zapojit do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, provést žákům osvětu a společně s žáky realizovat aktivity Audit plýtvání ve školní jídelně. Pojďme do toho! S vaší pomocí můžeme razantně snížit plýtvání potravinami v České republice.
Hrášek
Vzdělávací program pro děti z MŠ v délce 16 hodin. Program využívá motivu hrášku v různých souvislostech: jeho vlastnosti, odraz v pohádkách a lidových tradicích, využití ke hrám i poznávacím aktivitám a konečně jeho pěstování, zdravotní prospěšnost a pokrmy z něj připravené. Program se skládá z několika bloků o různé délce zařazených v různých ročních obdobích a významných částech roku: PODZIM, VÁNOCE, MASOPUST, VELIKONOCE, JARO, LÉTO.
Ubrousek
Vzdělávací program pro mateřské školy. Propojení světa jídla se světem příběhů: seznámení s vybranými potravinami, pohádky, písničky, říkanky, přísloví a rčení o jídle, hry, ochutnávky, pěstování. Pokud se děti seznámí s jednotlivými potravinami, včetně těch tzv. „neatraktivních“, pomocí příběhů, povídání, prozkoumávání a ochutnávek, potom s chutí snědí i jídla z nich připravená.
Inspirace ze skutečně zdravých mateřských škol
Na jaře roku 2020 jsme vyhlásili soutěž pro kreativní pedagogy pracující v mateřských školách na téma „jídlo a my“. Do soutěže se zapojilo téměř padesát pedagogů z celkem 21 mateřských škol realizujících program Skutečně zdravá škola, kteří zaslali neuvěřitelných 48 soutěžních příspěvků – popisů vzdělávacích programů. Každý příspěvek přináší zajímavý nápad, jak vzdělávací program mateřské školy obohatit o téma související se zdravým stravováním, pěstováním na školní zahrádce, vařením, výletem na farmu nebo třeba sběrem tradičních místních receptů. Zaslané materiály nás nadchly natolik, že jsme se rozhodli postupně z nich vytvořit a zveřejnit soubor tipů na vzdělávací aktivity pro mateřské školy.
Jídlo z blízka - metodický materiál pro učitele
Publikace je určena pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol a představuje základní informace o problematice potravinového systému a včetně jeho dopadů na životní prostředí. Dále seznamuje čtenáře s metodami udržitelné produkce potravin a příklady možností snížení její celkové energetické náročnosti. Závěrem představuje koncept „jídla zblízka“ a zdravotní, ekologické, ekonomické a společenské výhody využívání čerstvých a sezónních potravin a surovin od místních či regionálních zemědělců a výrobců.
Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele
Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele je návodem na realizaci vzdělávacího programu na téma „ekologické zemědělství“. Návod popisuje základní pravidla a principy ekologického hospodaření a předkládá soubor vzdělávacích aktivit, které mohou být pro učitele inspirací, jak ekologické zemědělství zařadit do výuky. Metodický materiál je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a pro studenty SŠ, kteří jsou pomocí blokové výuky vedeni k pochopení důležitosti ekologického zemědělství.
Co opravdu víme o zemědělství?
Balíček metodických listů pro učitele, ve kterém uvádíme aktivity, které mají žákům pomoci pochopit rozdíly mezi ekologickými a konvenčními metodami chovu a pěstování. Aktivity také žákům ukáží, jak výběr potravin a způsob jejich produkce zásadně ovlivňuje naše zdraví, zdraví a vzhled krajiny, klima, místní společenství a životní prostředí, ve kterém žijeme. Učitelé si mohou zvolit některé z uvedených aktivit v závislosti na věku a úrovni znalostí svých žáků. Doporučujeme začít aktivitou č. 1, aby žáci získali základní ponětí o problematice zemědělství.
Školní farmářský trh
Školní farmářské trhy jsou skutečné farmářské trhy, které se konají ve školních tělocvičnách, společenských místnostech, na zahradách nebo hřištích škol a jsou organizovány Skutečně zdravými školami. Dají zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti příležitost přijít a zakoupit si čerstvé lokální produkty. Na jejich přípravě a organizaci se podílí žáci pod vedením pedagogů. Je to skvělý způsob, jak navazovat vztah s řemeslníky a zemědělci ve vašem regionu a pomáhat žákům poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce dá je vyprodukovat. Celá cesta k realizaci farmářského trhu trvá dva až tři měsíce (naše praktická metodika rozvrhla aktivity na osm týdnů), což znamená, že vaše škola může získat bronzové hodnocení v poměrně krátkém čase. Projekt můžete samozřejmě realizovat rychleji, záleží na vašem pojetí metodiky.
Farmářský den
Tento metodický balíček přináší inspiraci, jak by mohl na vašich školách probíhat Den zdravého jídla, který by byl zaměřen na propagaci zdravé výživy a lokální udržitelný rozvoj. Tento manuál obsahuje návod, jak by si mohli žáci ve spolupráci se svými učiteli naplánovat, připravit, propagovat a realizovat den zdravého jídla. Hlavním tématem farmářského dne je JÍDLO a jeho příběh. Téma je možné doplnit o další aktivity související se zdravým životním stylem a místní udržitelnou ekonomikou. Najdete zde také příklad dobré praxe – Farmářský den se odehrál 11. 6. 2015 na ZŠ Rokytnice Vsetín ve spolupráci se z.s. Líska a celou řadou vyučujících, řemeslníků, žáků a dobrovolníků.
Zdravá školní jídelna
Tento materiál má za cíl pomoci školám zlepšit atmosféru ve svých školních jídelnách, a tím dosáhnout lepší kultury stravování. Je určen pro základní i střední školy a využívat by jej měli především ředitelé a vedení školy ve spolupráci s pedagogy a pracovníky školní jídelny. Ideálně by se do realizace „zdravé školní jídelny“ měli zapojit i žáci a studenti a jejich rodiče tak, jak navrhujeme v dalším návodu pro Akční skupiny pro zdravé stravování.
Vaření
Vzdělávací program (8 dvouhodinových bloků) k předmětu příprava pokrmů na 2. stupni ZŠ.  Program je příkladem, jak vést hodiny vaření atraktivně a inovativně tak, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci, aby docházelo k rozvoji klíčových kompetencí a současně aby připravované pokrmy byly v souladu se zásadami zdravé výživy, s důrazem na vaření ze základních přirozených potravin. V rámci programu žáci pracují samostatně v několika skupinách, jež mají různou náplň činnosti, a plní zadané úkoly dle pracovních listů. Na závěr každého bloku proběhne společná degustace připravených pokrmů a prezentace výsledků práce ostatních skupin.
Karetní hra "SLOŽENÍ POTRAVIN"
Didaktická karetní hra pro žáky od 8 let, která pomůže odpovědět na tyto otázky: Z jakých makroživin a mikroživin se skládají potraviny? Jaké je složení základních druhů potravin, které pravidelně jíme? Jak se liší složení přirozených a průmyslově upravených potravin?
Karetní hra "Oslava dobrého jídla"
Tuto karetní hru jsme vytvořili jako doprovod ke společné hostině na oslavu dobrého jídla. Hostinu můžete uspořádat při různých příležitostech, například jako součást jarní akce „Týden s (pra)rodiči na školní zahradě“, v červnu jako součást rozlučkové hostiny s deváťáky, nebo na podzim v rámci vašeho školního farmářského trhu. Hostinu můžete ale připravit také jako součást Dne otevřených dveří ve škole nebo první třídní schůzky s rodiči prvňáčků. Společná příprava a konzumace jídla je skvělý způsob, jak prolomit ledy a lépe se poznat.
Ze statku do školy
Prostřednictvím souboru příkladů osvědčených postupů v oblasti výuky v terénu v různých zemích EU byl vytvořen vzdělávací program pro pedagogy, který umožňuje zakomponovat zkušenosti z výuky v terénu do formálního i neformálního vzdělávání. Vzdělávací program Ze statku do školy rozvíjí environmentální výchovu směrem k aktivnímu, venkovnímu a participačnímu pojetí a vytváří podmínky pro spolupráci školy s místní občanskou komunitou a podnikatelskou sférou. Vzdělávací program obsahuje popisy projektů v těchto oblastech: Digitální projekty, Farmářské projekty, Jídlo a vaření a Pěstitelské projektu.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací