Zemědělství a klimatické změny

Produkce, výroba, transport, obchodování a konzumace potravin má zásadní vliv na klimatické změny. Oblast zemědělství, potravinářství a související obory, patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Pokud se nám podaří změnit způsob hospodaření na půdě, chov hospodářských zvířat a složení potravin, které konzumujeme, můžeme noapak výrazně přispět k řešení klimatické krize.  Proto je nezbytné toto téma zařadit do výuky a žáky a studenty seznámit s možnými řešeními. 

Metodické materiály pro učitele

Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – info text pro učitele

Text seznamuje učitele se základními podmínkami, které ovlivňují zemědělství, mezi něž patří i klima. Rovněž se soustředí na podmínky typické pro Českou republiku a uvádí hlavní projevy či náznaky změny klimatu, ke kterým v poslední době dochází. Dále naznačuje hlavní důsledky a rizika i nové příležitosti, které tyto změny přinášejí pro zemědělskou produkci.  Jsou zde zmíněny také možnosti adaptačních opatření v zemědělství, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.

Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pojmy II. ZŠ

Vědci zabývající se klimatem se shodují na tom, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země.  V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat.

Jiné změny by naopak mohly být považovány do určité míry za pozitivní, dojde k prodloužení vegetační období, s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke zrychlení fotosyntézy.

Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pokus II. ZŠ

Dopad lidské činnosti na klimatické podmínky na naší planetě, včetně průměrných teplot, se neustále stupňuje, ať již se jedná o spotřebu fosilních paliv, zemědělské aktivity nebo změnu využití území.

Tím se uvolňují do atmosféry skleníkové plyny, jež zvyšují objem přirozeně se vyskytujících plynů tohoto typu v atmosféře a zintenzivňují skleníkový efekt, a v důsledku toho i globální oteplování.

Zemědělství je výrazně ovlivňováno klimatem. Je důležité vědět, jaké jsou tyto dopady, a pokud jsou negativní, jak je minimalizovat nebo jak se jim přizpůsobit.

Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pojmy SŠ

Vědci zabývající se klimatem se shodují, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat.

Některé dopady by naopak mohly být považovány za pozitivní, prodlouží se vegetační období, s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke zrychlení fotosyntézy.

Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – mapa SŠ

Vědci zabývající se klimatem se shodují, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat. V budoucnu bude nutné, aby se zemědělství přizpůsobilo změněným klimatickým podmínkám.

Zemědělství a klimatické změny - Informační podklady na výstavu

Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří ikonografika, kartogramy a kartodiagramy. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku změny klimatu a zemědělství v Evropě a České republice.

Kritéria programu Skutečně zdravá škola

Zařazením didaktického materiálu do výuky plní škola tato kritéria:
B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblastech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí Školního vzdělávacího programu.

Klíčové kompetence:

Realizací aktivit z metodik jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů

Cíle udržitelného rozvoje:

Realizací aktivit z metodik pomáháte naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje OSN: 

  • 12. odpovědná výroba a spotřeba
  • 13. klimatická opatření
  • 15. život na souši