Tvoříme udržitelnou budoucnost

Současný svět se velmi významně proměňuje. Bude nezbytné, aby vzdělávání rozvíjelo individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporovat soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj.

Naše vize

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvale udržitelnému životu prostřednictvím rozvíjení kultury zdravého a udržitelného stravování. 

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život. 

Aby bylo možné vytvořit udržitelnější svět, musí se jednotlivci stát tvůrci změn.

Globální otázky - jako je krize klimatu - naléhavě vyžadují posun v našem životním stylu a transformaci způsobu, jakým myslíme a jednáme. K dosažení této změny potřebujeme nové dovednosti, hodnoty a postoje, které povedou k udržitelnějším společnostem. 

Školy by se měly změnit na místa učení a získávání zkušeností pro udržitelný rozvoj. Takové vzdělávací prostředí umožňuje pedagogům a studentům integrovat principy udržitelnosti do svých každodenních aktivit a komplexním způsobem usnadňuje budování kapacit, rozvoj kompetencí a hodnotové vzdělávání.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá tvořit neoddělitelnou vazbu mezi zdravím lidí, společnosti a planety, a tím ideálně naplňuje strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), jež je ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu

Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravování ve všech ekologických, ekonomických, sociálních a zdravotních souvislostech. Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze naplnit velkou část očekávaných vzdělávacích výstupů od úrovně předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Je to praktický obor, blízký úplně všem, týká se celé populace v každodenním životě.

Registrujte vaši školu do programu zde