Naše projekty

Skutečně zdravá škola, z.s. realizuje momentálně tyto projekty hrazené z veřejných prostředků: 

Název projektu: SchoolFood4Change

Projekt finančně podpořil: Program Horizont 2020

Termín zahájení a ukončení: 1.1.2022 – 31.12.2025

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je přeměnit školní stravování do nového paradigmatu, podporujícího veřejné zdraví a územní odolnost. Projekt se bude snažit smysluplně přispět k inovativním systémovým změnám potravinového systému napříč EU zavedením udržitelného a zdravého celoškolního přístupu v rámci celoevropské multiplikační iniciativy, do které bude zapojeno tisíc škol od mateřských, přes základní, střední až po vysoké školy.

Název projektu: School Food Climate Challenge: creating educational digital tools for educators to inspire students to become true change makers in our transition to a sustainable food systém in Europe.

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.9.2022 – 31.8.2024

Cíl projektu: poskytnout učitelům vzdělávací zdroje, které by mladé lidi inspirovaly k pozitivní vizi budoucnosti a podnítily jejich zájem o inovativní řešení, která pomohou učinit potravinové systémy EU spravedlivými, zdravými a šetrnými k životnímu prostředí. Projekt bude inspirovat mladé lidi k tomu, aby se stali změnou, kterou chtějí vidět, a umožní začlenit výsledky projektu do běžné práce partnerů projektu.  

Název projektu: Budování kapacit pro vzdělávání k udržitelnosti prostřednictvím rozvoje kultury zdravého a udržitelného stravování ve školách

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.3.2022 – 28.2.2024

Cíl projektu: Hlavním cílem partnerství je rozvoj nadnárodní sítě programů Skutečně zdravá škola (SZŠ) v České a Slovenské Republice zvýšením kvality práce a postupů a budováním kapacity obou partnerů: Skutečně zdravé školy, z.s. a Skutočně zdravé školy o.z.

Název projektu: Posílení Skutečně zdravé školy

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Termín zahájení a ukončení projektu: 1.4.2022 – 31.3.2024

Cílem projektu je inovovat a zlepšit služby a produkty Skutečně zdravé školy pro školy a mateřské školy. V rámci projektu vytvoříme sadu praktických nástrojů k zefektivnění práce a posílení naší organizace dovnitř i navenek. Partnerkou projektu je paní Linda Jolly z Norska, zkušená pedagožka v oblasti dalšího vzdělávání učitelů na téma výchovného a vzdělávacího využití školních zahrad a farem. S její podporou vytvoříme několik nových metodických materiálů pro učitele.

Motto programu zní „Změň společnost. S odvahou.“

Project title: Strengthening a Really Healthy School

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizen´s active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Project start and end date: 1.4.2022 - 31.3.2024

The aim of the project is to innovate and improve the services and products of Really Healthy School for Schools and Kindergartens. As part of the project, we will create a set of practical tools to streamline work and strengthen our organization inside and out. The project partner is Mrs. Linda Jolly from Norway, an experienced teacher in the field of in-service teacher education on the topic of educational use of school gardens and farms. With her support, we will create several new methodological materials for teachers.

The motto of the program is "Change society. With courage. "

Název projektu: Waste not, Want not: empowering schools in the EU to become educational hubs for wide school community transition to the waste free future through innovative educational digital tools and whole school approach.

Projekt finančně podpořil: Program Erasmus+

Termín zahájení a ukončení: 1.9.2023 – 31.8.2026

Cíl projektu: Cílem projektu je umožnit učitelům přístup k online vzdělávacím nástrojům zaměřeným na podporu vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Projekt pomůže řešit obrovský problém plýtvání plasty a potravinami v naší společnosti tím, že bude mladé lidi inspirovat, aby se staly změnou, kterou chtějí vidět. Projekt vytvoří online platformu s inovativními vzdělávacími zdroji pro učitele a studenty v podobě příkladů dobré praxe.