Jak učit o zdravém a udržitelném stravování?

Důležitost vzdělávání pro udržitelný rozvoj nebyla nikdy silnější. Globální otázky - jako je krize klimatu - naléhavě vyžadují posun v našem životním stylu a transformaci způsobu, jakým myslíme a jednáme. 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj vyžaduje posun od výuky k učení. Vyžaduje pedagogiku orientovanou na zážitky, která podporuje samostudium, participaci a spolupráci, orientaci na řešení problémů, mezioborovost a propojení formálního a neformálního učení.  Pedagogické přístupy, které jsou k tomuto cíli adekvátní, jsou zaměřené na žáky a orientované na aktivity-prožitky.

Program Skutečně zdravá škola (SZŠ)  je jednou z cest, jak naplňovat vzdělávací výstupy Rámcového vzdělávacího programu (RVP), zejména vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a průřezové téma Environmentální výchova. Program SZŠ využívá možností, které RVP nabízí pro začlenění moderních aktivizačních metod a rozvoj klíčových kompetencí žáků (celostní pojetí výuky, participace a spolupráce na všech úrovních, interaktivní, zážitkové, místně zakotvené a projektové vyučování, samostatné učení, mezipředmětové vztahy a propojení s praxí). 

Program SZŠ podporuje pozitivní klima školy směrem ke spolupráci a průřezovosti výuky. Škola se zapojením do programu a plněním jeho kritérii stává místem přispívajícím k udržitelnému rozvoji obce a regionu, zapojuje se do komunitního života. Program SZŠ pomáhá naplňovat očekávaný dopad RVP, tj. reflektovat novou strategii vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem, uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě a provázanost vzdělávání a života školy se životem mimo školu.

Metodické materiály

Metodické materiály pro pedagogy: v této záložce můžete vyhledávat metodické materiály a návody podle různých témat.

Projekty a kampaně

Pro pedagogy jsme připravili řadu projektů a aktivit, které pomáhají vytvářet zdravou a udržitelnou kulturu stravování a plnit kritéria programu. Pro každý projekt je k dispozici řada metodických návodů a pomůcek. V levém menu je seznam možných projektových aktivit a kampaní, v záložce Celoroční kalendář aktivit najdete tipy na zařazení jednotlivých aktivit do školního kalendáře. 

Příklady z praxe

Sdílení příkladů dobré praxe je jedním z nejefektivnějších nástrojů hodnocení programu a využívání osvědčených postupů na řešení aktuálních problémů. Připravili jsme pro vás rubriku obsahující desítky příkladů ze škol - popis realizace aktivit směřujících k naplnění kritérií programu Skutečně zdravá škola a školka. 

Jedeme na farmu! - Mapa vzdělávacích farem

Připravili jsme pro vás sadu materiálů, které vám usnadní proces plánování a organizace exkurze na farmu. Materiály zahrnují vše od návodu na informační schůzku s farmářem, důležitá bezpečnostní a zdravotní upozornění, zajímavé aktivity, které můžete s žáky na farmě dělat a otázky, které mohou žáci nebo učitelé zemědělci položit, až po aktivity, které váš výlet zhodnotí zpět ve třídě. Vyhledáte v záložce Metodické materiály, vyberte téma "Na farmu!". Pro jednoduchý výběr vhodné farmy ve vašem regionu vám nabízíme mapu prověřených vzdělávacích farem po celé republice, stačí si na mapě vybrat, které nabízí vzdělávací aktivity a programy pro školáky i děti ve vašem regionu.