Vliv zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí

Zemědělská produkce potravin má zásadní vliv na vzhled krajiny, stav životního prostředí člověka i přírody. Zemědělství se řadí k největším znečišťovatelům povrchových i podzemních vod. 

Metodické návody pro učitele

Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – info text pro učitele

Text seznamuje učitele s vlivem zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí, v tomto případě je podrobněji rozebrán jeho vliv na čistotu vod. V textu jsou zmíněny hlavní příčiny ohrožení vod a možnosti řešení, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.

Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pojmy II. ZŠ

Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Sice víme, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme ji těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je zase znečišťována chemikáliemi a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká.

Přitom voda je pro rostliny médiem, pomocí kterého nejen mohou čerpat živiny, ale umožňuje také jejich transport po celém těle. Pro výrobu potravin a krmiv pro zvířata a pro zdravou zelenou krajinu má voda i půda nenahraditelný význam. Zdroje čisté vody poskytují život rostlinám a mají nezastupitelnou funkci v ekosystému. Mnoho pojmů a jejich významů vztahujících se k půdě, vodě a zemědělství je pro žáky často velkou neznámou.

Tento metodický list má za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.

Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – aktivita II. ZŠ

Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Víme sice, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je znečišťována chemikáliemi, a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká. Přitom voda je  nezbytná pro průběh metabolismu rostlin. Rozpouští se v ní živiny a rostliny je mohou nejen čerpat, ale také je pomocí vody umožněn jejich transport po celém těle. Voda má také význam při regulaci teploty rostliny. Pokud si mají lidé vytvořit vztah k vodě jako životodárné surovině, musíme začít s výchovou od dětí.

Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pojmy SŠ

Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Sice víme, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme ji těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je zase znečišťována chemikáliemi a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká.

Přitom voda je pro rostliny médiem, pomocí kterého nejen mohou čerpat živiny, ale umožňuje také jejich transport po celém těle. Pro výrobu potravin a krmiv pro zvířata a pro zdravou zelenou krajinu má voda i půda nenahraditelný význam. Zdroje čisté vody poskytují život rostlinám a mají nezastupitelnou funkci v ekosystému. Mnoho pojmů a jejich významů vztahujících se k půdě, vodě a zemědělství je pro žáky často velkou neznámou.

Tento metodický list má za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.

Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pokusy SŠ

Zásahem člověka při zemědělské činnosti se dostávají do vod látky způsobující její znečištění. Jsou to především dusičnany, vznikající používáním průmyslových hnojiv na bázi ledku, ale také amonných hnojiv, která jsou dále v půdě mikrobiálně oxidována na dusičnany. Dusičnany, vzhledem k jejich vysoké rozpustnosti ve vodě, jsou možná nejrozšířenějším podzemním kontaminantem ve světě a způsobují vážnou hrozbu pro lidské zdraví a přispívají k eutrofizaci. Dále je to aplikace různých biocidů a jiných chemických látek, používajících se na zemědělskou nebo lesní půdu, odkud se poté dostanou do vody.

Vliv zemědělství na čistotu vod - Informační podklady na výstavu

Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří kartogramy, grafy a fotografie. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku zejména vodní eroze a zemědělství v Evropě a České republice.