Výhody zapojení vaší školy do programu Skutečně zdravá škola

Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojené děti a mladé lidi. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli.

Školy mají jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování.

Přidejte se k více než čtyřem stovkám škol, které již zlepšují kulturu stravování ve škole. Zapojení do programu Skutečně zdravá škola a školka přináší výhody:

Pro vedení školy

 • Zlepšuje kvalitu školního stravování, což zvýší atraktivitu školy mezi rodiči.
 • Obohacuje školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku a pomáhá naplnit vzdělávací obor Výchova ke zdraví a průřezové téma environmentální výchova v RVP..

87 % zapojených škol říká, že aktivity programu Skuteč zdravá škola pomáhají dětem a žákům k získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 

97 % zapojených škol říká, že program Skuteč zdravá škola pomáhá v žacích rozvíjet nové dovednosti, hodnoty a postoje, které povede k udržitelnějším společnostem.

Pro pedagogy:

 • Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové téma – jídlo.
 • Pomůže vám naplňovat průřezové téma environmentální výchova.
 • Spousta nových metodických materiálů k dispozici zdarma. 

39 % zapojených škol určitě souhlasí a 51 % spíše souhlasí s tvrzením, že realizace programu Skutečně zdravá škola umožňuje zavádění a využívání pedagogických postupů orientovaných na zážitky, aktivní zapojení žáků do procesu vzdělávání a participaci a spolupráci. 

34 % zapojených škol si myslí, že realizace programu Skutečně zdravá škola určitě umožňuje zavádění a využívání pedagogických postupů orientovaných na výuku mimo školu, v kontaktu s reálným světem, 61 % škol si myslí, že spíše ano.

Pro rodiče:

 • Komplexně řeší školní stravování, přináší kvalitativní skok k lepšímu.
 • Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování.
 • Pomáhá dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje.

Pro pracovníky školní jídelny:

 • Zvyšuje prestiž pracovníků školní kuchyně.
 • Rozvíjí kvalifikaci pracovníků školní jídelny.

86 % školních jídelen po zapojení do programu více využívá čerstvé, sezónní suroviny od lokálních a regionálních producentů.

Vyškolili  jsme již více než 600 pracovníků školních jídelen.  

Pro zřizovatele školy:

 • Získání prestiže: „Zřizujeme Skutečně zdravou školu, kterou zajímá, co a jak děti jedí.“
 • Zdravá škola = zdravé děti, zdraví žáci = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany!
 • Podpora ekonomického rozvoje celého regionu: školní jídelny nakupují suroviny od místních zemědělců, potravinářů a distributorů, peníze tak zůstávají v místě. 
 • Program přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 

Registrujte vaši školu do programu zde