Nabídka vzdělávacích programů pro učitele

Jak na školní farmářský trh

Kurz akreditován MŠMT: Č.j.: MSMT- 15497/2019-2-659

Vzdělávací program představuje pedagogům způsob, jak využít školní zahradu efektivním způsobem. Ukazuje, jak zužitkovat práci na zahradě a uspořádat školní farmářský trh. Účastníci programu se dozví, jak zrealizovat školní farmářský trh od prvního vkročení na zahradu po vymýšlení, za co utratit vydělané peníze.

Lektor seznámí pedagogy s metodikou „Skutečně zdravá škola: Školní farmářské trhy a jak na ně“ Metodika je navržena tak, aby učitelům základních škol poskytla široký výběr podmanivých a poučných aktivit souvisejících s tematikou jídla a farmaření. Návod žákům zprostředkovává šanci ponořit se do osmitýdenního vzrušujícího podnikatelského projektu, ve kterém se budou učit o jídle a farmaření. Na konci celého projektu stojí vlastní farmářský trh pořádaný školou – skvělé setkání místní komunity, farmářů a žáků, které propojuje teorii s praxí a rozvíjí u žáků klíčové kompetence. Program je vhodný nejen pro školy, které mají vlastní zahradu/záhony, ale i pro ty, které o nich v budoucnu uvažují nebo se nebojí spolupracovat s okolními zemědělci.

Program je sestaven z teoretické a praktické části.

V teoretické části se účastníci seznámí s metodickými materiály a příklady dobré praxe z již realizovaných školních farmářských trhů. Dozví se:

Co je školní farmářský trh a jeho dopady na žáka aneb Proč trh realizovat. – Účastník bude seznámen s rozvojem klíčových kompetencí u žáka prostřednictvím školního farmářského trhu. Dobře realizovaný projekt tohoto typu rozvíjí všechny požadované klíčové kompetence z RVP.

 • Školní farmářský trh v mezipředmětových vztazích – účastník se dozví v jakých předmětech lze realizovat jednotlivé dílčí kroky vedoucí k realizaci školního farmářského trhu. Dozví se, jak přípravy zapojit do hodin ČJ, MAT, PŘ, OBN, ZEM, VV, PČ, VZ, ANJ ad.
 • Školní farmářský trh v rámci průřezových témat – projekt podporuje rozvoj zejména těchto průřezových témat: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Dobře vedený projekt se dotýká také tématu Výchovy demokratického občana. Na ostatní dvě témata se projekt primárně nezaměřuje.

Detailní představení metodiky Jak na školní farmářský trh

Teoretická část: 

 • Ukázka příkladů dobré praxe z již realizovaných trhů. 
 • Školní farmářský trh a dílčí kroky jeho plánování, realizace a vyhodnocení. – Účastníci budou provedeni plánováním školního farmářského trhu od A do Z.
 • Organizačně-materiální zabezpečení školních farmářských trhů. – Účastníci budou seznámeni s různými situacemi, které mohou pokazit hladký průběh školního farmářského trhu a společně navrhnou seznam jejich řešení, resp. předcházení daným problémům již při přípravách.
 • Udržitelnost projektu Školní farmářský trh v rámci budoucích let – Účastníkům budou představeny nástroje, jak pracovat se zkušenostmi z realizovaného farmářského trhu tak, aby je bylo možno v budoucnu realizovat i nadále a s ještě větší mírou přenechání zodpovědností na žáka.
 • Představení možností spolupráce s lokálními zemědělci a místní komunitou – Na každém školním farmářském trhu jsou přítomni i místní farmáři a zemědělci. Účastníci se dozví, jak s nimi navázat spolupráci v průběhu celého školního roku. Čím mohou žáci přispět zemědělcům (paběrkování, hrabání listí…) a čím mohou zemědělci přispět škole (exkurze, besedy, hmotné dary do hodin vaření).

V praktické části proběhne:

 • SWOT analýza možností realizace školního farmářského trhu na dané škole – Každá škola může z realizace školního farmářského trhu získat jiné benefity a u každé školy je třeba předem počítat s různými riziky. Účastníci udělají podle pracovního listu analýzu možností k realizaci školního farmářského trhu.
 • Tvorba vize realizace školního farmářského trhu na dané škole vycházející z předcházející analýzy – Každý účastník sepíše jak by měl jejich ideální farmářský trh vypadat, jaké by měly být jeho dopady na žáka, místní komunitu a okolí.
 • Tvorba orientačního časového plánu dílčích kroků k realizaci školního farmářského trhu – Každý účastník sepíše základní vizi školního farmářského trhu dle výsledků z analýzy a podle mustru dílčích kroků získaných v předchozích lekcích k plánování trhu.
 • Prezentace jednotlivých vizí – všichni účastníci představí své vize ostatním účastníkům. Bude možnost konzultovat neznámé či rozvinout některé nápady.

Která kritéria program SZŠ realizací Śkolního farmářského trhu naplníte:

 • B1  Na naší škole funguje akční skupina (AS) pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na svých dalších aktivitách. 
 • B2 Průběžně monitorujeme počet dětí, žáků či studentů využívajících školní stravování a podnikáme kroky ke zvýšení jejich počtu. 
 • B3 S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování.
 • B4 Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.
 • B5 Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší nápady realizujeme v praxi.
 • B6 Škola zahájila první kroky systémového řešení, které povede ke klidnému a pozitivnímu průběhu oběda.
 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • B19 Všichni žáci (chlapci i děvčata) mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.
 • B20 Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na    začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
 • B21 V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
 • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
 • B24 Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.

Organizace: 

Doba trvání: 8 hodin

Místo konání: učebna ve škole

Cena: 8 000 Kč 

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím napište na tom@skutecnezdravaskola.cz

Na farmu! Vzdělávací exkurze na zemědělský statek v regionu školy

Vezměte děti a žáky a ukažte jim, jak to vypadá na statku, dejte jim ochutnat na slunci uzrálé dobroty. Pomůžete jim poznat, odkud potraviny opravdu pocházejí. Navíc jim umožníme úžasný zážitek, ze kterého si odnesou dlouhotrvající vzpomínky. Odvděčí se vám velkým zápalem a ani nepoznají, že se učí.  

Aktivita sestává z:

 • Seznámení a plánování: Lektor představí sadu materiálů, které vám usnadní proces plánování a organizace výletu na farmu. Materiály zahrnují vše od návodu na informační schůzku s farmářem, důležitá bezpečnostní a zdravotní upozornění, zajímavé aktivity, které můžete s dětmi na farmě dělat a otázky, které mohou žáci nebo učitelé zemědělci položit, až po aktivity, které váš výlet zhodnotí zpět ve třídě. Lektor také představí výukové aktivity z tématu Příběhy jídla, které můžete realizovat před vlastní exkurzí. Společně vyberete vhodnou farmu v okolí a zvolíte termín akce.
 • Praktická část: Výlet na farmu: zajištění dopravy a vzdělávacích aktivit na farmě, odpovídající věku dětí a žáků. Zajištění občerstvení.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdělávacích metodik a návodů, možné kopírovat nebo stáhnout z webu.

Podpora po exkurzi

Podpora při navázání dlouhodobější spolupráce s farmářem pro vzdělávací účely i pro účely dodávek surovin do školní jídelny.

Která kritéria program SZŠ exkurzí naplníte:

 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • B21 V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Organizace: 

Doba trvání: celodenní nebo půldenní výlet

Místo konání: předem vybraná farma v regionu vaší školy

Cena: odvíjí se od nákladů na dopravu v závislosti na počtu účastníků a vzdálenosti, od výše odměny farmáři a nákladů na občerstvení. Cena bude upřesněna po odsouhlasení konkrétní podoby exkurze.   

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím napište na tom@skutecnezdravaskola.cz

Příprava pokrmů - metodický kurz pro učitele předmětu Příprava pokrmů

Kurz akreditován MŠMT: Č.j.: MSMT- 15497/2019-2-659

Vzdělávací program poskytuje pedagogům základní vědomosti a dovednosti pro výuku předmětu Příprava pokrmů na prvním i druhém stupni základní školy. Program přispívá k naplnění vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a Člověk a zdraví dle RVP. 

Výuka v rámci programu obsahuje následující témata:

 • Příprava pokrmů - úvod do tématu
 • Plánování hodin
 • Nakupování surovin
 • Bezpečnost a hygiena v kuchyni
 • Praktická část: naplánování a realizace hodiny přípravy pokrmů
 • Propojení s dalšími vzdělávacími oblastmi
 • Tipy na projektové aktivity

Organizace: 

Doba trvání: 4 - 6 hodin

Místo konání: učebna, cvičná kuchyňka ve škole

Cena: 8 000 Kč – odměna lektorce za organizaci, přípravu a plánování. Cena nezahrnuje náklady na suroviny.  

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím napište na tom@skutecnezdravaskola.cz.  

Školní farmářský den na vaší škole  

Hlavním tématem projektového školního farmářského dne je jídlo a jeho příběh z farmy na stůl. Téma je možné doplnit o další aktivity související se zdra­vým životním stylem a místní udržitelnou ekonomikou.

Cílem je rozvíjet a upevnit u žáků znalosti a dovednosti, které povedou ke zdravému stravování, zájmu o zdravou výživu, šetrnému a zodpověd­nému nakupování a podpoří místní udržitelnou ekonomiku i tradice.

Žáci ve spolupráci se svými učiteli naplánují, připraví, propagují a reali­zují tematický projektový den a výsledky svého školního projektu předsta­ví rodičům, partnerům i místní komunitě.

Aktivita sestává z:

 • Seznámení a plánování: Pomůžeme vám zorganizovat projektový den pro celou školu týkající se tematických okruhů místní udržitelná ekonomika, zdravé jídlo, zdravý životní styl, příběhy jídla, environmentální postoje a hodnoty a vztah k místu. Školní farmářský den může být vyústěním několikatýdenního projektu a může zahrnovat také školní farmářský trh. Lektor představí sadu materiálů, které vám usnadní proces plánování a organizace projektového dne a metodiky projektu Školní farmářský trh. Představíme zkušenosti dalších škol, které již podobné akce realizovaly.
 • Přípravná fáze: Pomůžeme vám vybrat vhodné aktivity pro projektový den, odpovídající věku žáků. Pomůžeme zajistit zemědělce nebo výrobce/řemeslníky z regionu. Pomůžeme vám s realizací přípravných prací, informováním okolí školy a propagací akce. Ve spolupráci se školní jídelnou a rodiči/žáky pomůžeme se zajištěním občerstvení z produktů od místních producentů. Pomůžeme s komunikací se zřizovatelem školy, místními spolky a organizacemi, které by mohly na akci finančně přispět.
 • Realizace: Na místě pomůžeme s koordinací aktivit projektového dne. Pomůžeme s fotodokumentací.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdělávacích metodik a návodů, možné kopírovat nebo stáhnout z webu.

Která kritéria program SZŠ exkurzí naplníte:

 • B18 Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • B22 Každoročně pořádáme pro žáky, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
 • B23 Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
 • B24 Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.

Organizace: 

Doba trvání: celodenní nebo půldenní akce

Místo konání: školní zahrada, školní hřiště, prostor školy či školní tělocvičny.

Cena: 3 600 Kč – odměna lektorce za organizaci, přípravu a plánování. Cena nezahrnuje náklady na vlastní farmářský trh či náklady na občerstvení.  

Objednávka semináře: pro objednávku tohoto semináře prosím napište na tom@skutecnezdravaskola.cz.  

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací